1. Home
  2. For Parents
  3. Baby Names
  4. Name Meaning ji-yu

ji-yu

Ji-Yu is a name of Korean origin. In Korean, the meaning of Ji-Yu is ‘wise' and 'rich’. Traditionally, Ji-Yu is a name given to baby girls. It is derived from the Korean word 'ji', translating to 'wisdom', 'intellect' and 'yu', translating to 'rich', 'abundant', 'plenty'.

Movies & TV featuring Ji-yu

Actors

Ji-Yun Ju
Ji-yun Gook
Ji-yu Kim
Ji-yoon Moon

Locations featuring Ji-yu

Yi Yuan
Xi Yuan Foot Spa
Li Yuan Dim Sum Restaurant
Jinja

Find more great baby names.