ji-yu

The name Ji-yu is of Korean origin.
Ji-yu is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for girls.

Movies & TV featuring Ji-yu

Actors

Ji-Yun Ju
Ji-yun Gook
Ji-yu Kim
Ji-yoon Moon

Locations featuring Ji-yu

Yi Yuan
Xi Yuan Foot Spa
Li Yuan Dim Sum Restaurant
Jinja

Find more great baby names.